Karta Gminy dla Dużej Rodziny

 

 Regulamin wydawania i użytkowania „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”

 

 wprowadzony Zarządzeniem Nr 553/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynach z dnia 12 listopada 2014 r 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

      1.  Regulamin ustanawia zasady:

1)    prowadzenia działań w ramach „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”,

2)    wydawania „Karty Gminy dla Dużej Rodziny” członkom rodzin wielodzietnych,

3)    korzystania z „Karty Gminy dla Dużej Rodziny” przez członków rodzin wielodzietnych.

2. Do korzystania z „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”, zwaną dalej „Kartą” uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej  zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny:

1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców)  zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)    małżonek rodzica;

3)    dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

3.    Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)    w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)    w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3)    bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

5. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

6.    Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust.3 pkt 1-3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

7.    Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

8.    W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponad gimnazjalnej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

§ 2

1.     Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji zadań związanych z obowiązywaniem „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”.

2.    Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.    Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

4. Karta daje prawo do korzystania z ulg wymienionych w katalogu ulg  i zwolnień.

II.  Zasady wydawania Karty

§ 3

1. W celu otrzymania Karty przez uprawnionych członków rodziny, należy złożyć   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, wypełniony  i podpisany wniosek o wydanie Karty.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust.1 należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36b, w godzinach pracy Ośrodka.

3.    Do wniosku należy dołączyć w przypadku uczniów/studentów po 18 roku życia  do 25-go roku życia – aktualne zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki oraz planowane ukończenie nauki w danej placówce.

4.    Przy składaniu wniosku do wglądu należy przedstawić:

1)    w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny –  dowód tożsamości,

2)    w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę,

3)    w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły – akt urodzenia,

4)    w przypadku opiekunów prawnych – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.

5.    Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

6.    Karta wydawana jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w godzinach pracy Ośrodka.

7.    Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

8. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana bezpłatnie:

1)    rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)    dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)    dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4)    dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)    dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)    osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

9.    W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, jej duplikat wydawany jest na pisemny wniosek strony, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

10. W przypadku nieodebrania Karty zostanie ona zniszczona po upływie  3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

11. Wnioski o przedłużenie ważności Karty składać można nie wcześniej niż  2 miesiące przed końcem okresu jej ważności.

III. Zasady korzystania z Karty 

§ 4

1.    Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.

2.    Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.

3.    Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym osobom.

4.    Dzieci poniżej 6 roku życia korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego)  posiadających Kartę.

5. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci, które nie posiadają dokumentu tożsamości, Karta uprawnia do korzystania ze zniżek wyłącznie w sytuacji okazania jej wraz  z Kartą rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) i jego dokumentem tożsamości.  

IV. Postanowienia końcowe

§ 5

1.    Koordynatorem Programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

2.    Wzór wniosku o przyznanie prawa do Karty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3.    Druk wniosku dostępny jest na stronach internetowych:

1)    www.opsczerwionka-leszczyny.pl,

2)    www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/

4.    Przy odbiorze Karty osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

 

 

 

Regulamin wydawania i użytkowania „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”

 wprowadzony Zarządzeniem Nr 217/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynach z dnia 02 czerwca 2014 r

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin ustanawia zasady:

1)    prowadzenia działań w ramach „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”,

2)    wydawania „Karty Gminy dla Dużej Rodziny” członkom rodzin wielodzietnych,

3)    korzystania z „Karty Gminy dla Dużej Rodziny” przez członków rodzin wielodzietnych.

 

 1. „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”, zwana dalej „Kartą” wydawana jest rodzinom zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, składającym się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18-go roku życia lub 25-go roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/ studiuje lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

§ 2

 1. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji zadań związanych z obowiązywaniem „Karty Gminy dla Dużej Rodziny”.
 2. Wzór Karty, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Karta daje prawo do korzystania z ulg wymienionych w katalogu ulg i zwolnień

II.  Zasady wydawania Karty

§ 3

 1. W celu otrzymania Karty przez uprawnionych członków rodziny, należy złożyć  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, wypełniony  i podpisany wniosek o wydanie Karty.
 1. Wniosek, o którym mowa w ust.1 należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36b, w godzinach pracy Ośrodka.
 2. Do wniosku należy dołączyć w przypadku uczniów / studentów do 25-go roku życia – aktualne zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki.
  1. Przy składaniu wniosku do wglądu należy przedstawić:

1)    w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny –  dowód tożsamości,

2)    w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę,

3)    w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły – akt urodzenia,

4)    w przypadku opiekunów prawnych – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.

 1. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
 2. Karta wydawana jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w godzinach pracy Ośrodka.
 3. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.
 4. Kartę wydaje się bezpłatnie na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez rodzinę, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat od daty jej wydania.
 5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, jej duplikat wydawany jest na pisemny wniosek strony, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

10. W przypadku nieodebrania Karty zostanie ona zniszczona po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

11. Wnioski o przedłużenie ważności Karty składać można nie wcześniej niż  2 miesiące przed końcem okresu jej ważności.

III. Zasady korzystania z Karty

§ 4

 1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
 2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
 3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym osobom.
 4. Dzieci poniżej 6 roku życia korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego)  posiadających Kartę.
 1. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka.  W przypadku dzieci, które nie posiadają dokumentu tożsamości, Karta uprawnia do korzystania ze zniżek wyłącznie w sytuacji okazania jej wraz  z Kartą rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) i jego dokumentem tożsamości.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 5

 1. Koordynatorem Programu „Karta Gminy dla Dużej Rodziny” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Wzór wniosku o przyznanie prawa do Karty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  1. Druk wniosku dostępny jest na stronach internetowych:

1)    www.opsczerwionka-leszczyny.pl,

2)    www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/

 1. Przy odbiorze Karty osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

Wzór wniosku.doc

Wzór karty.pdf

Katalog ulg i zwolnień VII 2017.pdf

 

 

Regulamin współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami biorącymi udział  w programie  „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”

 

wprowadzony  Zarządzeniem Nr 218/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynach z dnia 02 czerwca 2014 r.

§ 1

 1. 1.    Regulamin określa zasady współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami, zwanych dalej Partnerami, w związku z realizowanym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny programem „Karta Gminy dla Dużej Rodziny”.
 1. 2.    Przedsiębiorca może przystąpić do programu, jeżeli:

1)    złoży wypełnioną deklarację w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czerwionce-Leszczynach, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2)    zaoferuje dla posiadaczy Kart zniżki według własnego uznania, na preferowane przez siebie towary lub świadczone usługi.

§ 2

 1. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 1 ust.2 niniejszego regulaminu Ośrodek Pomocy Społecznej nada przedsiębiorcy status Partnera poprzez wydanie mu naklejek i plakatów w celu potwierdzenia udziału w Programie. Wzór naklejki oraz plakatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 1. Nazwa Partnera, wraz z oferowanymi zniżkami zostanie umieszczona w Katalogu ulg i zwolnień.
 1. Partner jest zobowiązany do umieszczenia naklejek i plakatów w widocznym miejscu w każdym ze wskazanych miejsc prowadzenia działalności.
 1. Partner jest zobowiązany do udzielenia posiadaczom Kart zniżek zadeklarowanych w złożonej deklaracji, po okazaniu przez posiadacza ważnej Karty, która upoważnia do korzystania ze zniżek, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 1. Partner jest uprawniony do aktualizacji treści oświadczenia, nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 3

 1. Przedsiębiorca ma prawo do rezygnacji ze statusu Partnera za 14-dniowym, pisemnym wypowiedzeniem.
 1. Przedsiębiorca, który utracił status Partnera jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia otrzymanych naklejek oraz plakatów, zaś Ośrodek Pomocy Społecznej do usunięcia wpisu dotyczącego Partnera z Katalogu ulg i zwolnień.
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest uprawniony do pozbawienia przedsiębiorcy statusu Partnera w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności przy odmowie udzielania zniżek określonych w deklaracji.

 Wzór deklaracji - zał 1.doc

Wzór deklaracji - zał 1.pdf

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Karta Gminy dla Dużej Rodziny (OPS) [ 3 ]
Katalog ulg i zwolnień VII 2017.pdf Katalog ulg i zwolnień VII 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-07-24 09:48
Chyła Hanna
74.16KB
Katalog ulg i zwolnień 2017.pdf Katalog ulg i zwolnień 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-06-22 09:11
Chyła Hanna
94.04KB
Katalog ulg i zwolnień Katalog ulg i zwolnień
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-11-16 15:36
Chyła Hanna
162.73KB

Redakcja strony: Karta Gminy dla Dużej RodzinyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Chyła Hanna
 • Pierwsza publikacja:Chyła Hanna2014-06-02 10:39:09
 • Aktualizacja publikacji:Chyła Hanna2017-07-24 09:50:19
 • Wytworzenie publikacji:Chyła Hanna2017-07-24 09:50:17
 • Zatwierdzenie informacji:Chyła Hanna2017-07-24 09:50:17
Drukuj Liczba odwiedzin: 1837