Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

8) w przypadku cudzoziemców - składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia rodziców oraz pełnoletnich dzieci składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Duplikat Karty:

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18.roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. Wydanie Duplikatu wymaga dokonania opłaty w wysokości 9,21 zł.


Katalog ulg dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępny jest na Stronach internetowych:

www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

www.slaskiedlarodziny.pl/


Osoba posiadająca Ogólnopolską Kartę jest zobowiązana niezwłocznie poinformować. Organ wydający kartę:

- o zmianie danych osobowych,

- zmianie miejsca zamieszkania,

- zakończeniu nauki,

- utracie uprawnień do posiadania Karty.

 

Wniosek.pdf

Oświadczenie pełnoletnie dziecko.doc

Oświadczenie rodzice.doc

Redakcja strony: Ogólnopolska Karta Dużej RodzinyRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Chyła Hanna
  • Pierwsza publikacja:Chyła Hanna2015-01-29 09:32:22
  • Aktualizacja publikacji:Chyła Hanna2015-01-29 10:12:26
  • Wytworzenie publikacji:Chyła Hanna2015-01-29 10:12:24
  • Zatwierdzenie informacji:Chyła Hanna2015-01-29 10:12:24
Drukuj Liczba odwiedzin: 859