Regulamin

Załącznik

do Zarządzenia Nr 40/12

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czerwionce - Leszczynach

z dnia 31 grudnia 2012r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Rozdział I

Ogólne zasady działania Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działającą w formie jednostki budżetowej wykonującą zadania własne i zlecone gminie i miastu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw i Statutu Ośrodka.

Ośrodek realizuje także zadania własne gminy powierzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności     i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Rozdział II

Organizacja Ośrodka.

§ 2

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników Działów.

Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, statutem Ośrodka oraz na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Podstawową strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1) pion podległy Dyrektorowi Ośrodka,

2) pion podległy Zastępcy Dyrektora,

3) pion podległy Głównemu Księgowemu,

4) pion podległy Kierownikowi Działu Organizacji i Kadr,

5) pion podległy Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych,

6) pion podległy Kierownikowi Działu Profilaktyki.

Piony dzielą się na Działy i Zespoły.

4. Do pionu podległego Dyrektorowi należą:

1) Zastępca Dyrektora,

2) Główny Księgowy,

3) Kierownik Działu Organizacji i Kadr,

4) Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,

5) Kierownik Działu Profilaktyki,

6) Zespół Projektowy EFS,

7) Zespół Obsługi Prawnej (usługa).

5. Do pionu podległego Zastępcy Dyrektora należą:

1) Dział Pracy Socjalnej (DPS):

- Punkt Terenowy Nr 1 w dzielnicy Czerwionka

kierownik zespołu,

pracownicy socjalni.

- Punkt Terenowy Nr 2 w dzielnicy Leszczyny

kierownik zespołu,

pracownicy socjalni.

- Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej

2) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej (DŚPS):

- pracownicy administracyjni,

- pracownik socjalny.

3) Wspieranie Rodziny:

- asystenci rodziny.

4) Doradca Zawodowy.

6. Do pionu Głównego Księgowego należy:

1) Dział Finansowo-Księgowy (DFK):

- pracownicy administracyjni.

7. Do pionu podległego Kierownikowi Działu Organizacji i Kadr należą:

1) Dział Organizacji i Kadr (DOiK):

- pracownicy administracyjni,

- obsługa.

2) Informatyk (usługa).

3) BHP (umowa-zlecenie).

8. Do pionu podległego Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych należą:

1) Świadczenia Rodzinne (ŚR),

2) Fundusz Alimentacyjny (FA),

3) Dodatki Mieszkaniowe (DM),

4) Stypendia i Zasiłki Szkolne (SiZS)

9. Do pionu podległego Kierownikowi Działu Profilaktyki należą:

1) Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) w dzielnicy Czerwionka:

- kierownik,

- wychowawcy,

- obsługa.

2) Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) w dzielnicy Leszczyny:

- kierownik,

- wychowawcy,

- obsługa.

3) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie (PK) - umowy-zlecenia,

4) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (GZI),

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).

10. W celu wykonywania zadań Ośrodka, Dyrektor może tworzyć doraźne Zespoły lub Sekcje dla realizacji konkretnych zadań lub programów.

11. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają szczegółowe zakresy czynności przechowywane w aktach osobowych pracowników.

12. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zasady podległości służbowej określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III

Zakres działania i kompetencji osób pełniących kierownicze stanowiska oraz komórek organizacyjnych Ośrodka.

§ 3

Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,

2) ponoszenie odpowiedzialności za całość działalności Ośrodka,

3) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych,

4) sprawowanie w imieniu i na podstawie upoważnienia Burmistrza nadzoru nad gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na realizację statutowych zadań oraz na działalność Ośrodka,

5) nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych w zakresie realizacji ustawowych zadań i przyjętych procedur,

6) ustalanie struktury organizacyjnej oraz zasad organizacji pracy,

7) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka,

8) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w zakresie wynikającym z udzielonych pełnomocnictw,

9) sprawowanie nadzoru nad majątkiem,

10) na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych :

- w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,

- potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

- z zakresu dodatków mieszkaniowych,

- z zakresu świadczeń rodzinnych,

- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- wobec dłużników alimentacyjnych,

11) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych

w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych,

12) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

13) nadzorowanie działań związanych z kontrolą zarządczą,

14) składanie Radzie Gminy i Miasta corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

15) współdziałanie z prowadzącymi działalność na terenie Gminy i Miasta organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

16) kontakty z prasą i mediami,

17) organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej, zarządzeniach Wojewody i Burmistrza.

§ 4

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji zgodnie z upoważnieniami Dyrektora Ośrodka oraz Burmistrza Gminy i Miasta,

2) opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny” i jej ewaluacja,

3) zapewnienie prawidłowej realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny”,

4) opracowywanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej,

5) koordynowanie wszystkich działań dotyczących kontroli zarządczej,

6) kierowanie podległym sobie pionem i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

7) organizowanie pracy podległym pracownikom oraz ustalanie ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności,

8) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywanie czynności i zadań dodatkowych nie objętych ich zakresem obowiązków,

9) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników w ramach wewnętrznej kontroli funkcjonalnej,

10) opracowywanie planu finansowo-rzeczowego wydatków w części dotyczącej podległego pionu oraz czuwanie nad terminowym               i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na jego działania w ciągu roku budżetowego,

11) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych sprawozdań merytorycznych w zakresie wykonywanych zadań,

12) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

13) tworzenie projektów umów, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

14) przygotowywanie projektów informacji przeznaczonych dla środków komunikacji publicznej w zakresie prowadzonej działalności przez podległy pion,

15) rozpatrywanie we współpracy z danym pionem skarg związanych z działalnością Ośrodka, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie, a także przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski,

16) koordynacja i nadzór nad postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach Ośrodka, w zakresie powierzonych mu zadań,

17) współpraca z Radą Miejską, a w szczególności z komisja branżową, a także współdziałanie z prowadzącymi działalność na terenie Gminy i Miasta organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w zakresie powierzonych mu zadań,

18) wyznaczanie zastępstw w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika wynikającej z innych przyczyn,

19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 5

Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;

b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań,

3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

c) wstępnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

6) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analizy;

7) opracowywanie innych sprawozdań związanych z zakresem zadań;

8) nadzór nad finansową realizacją pozyskanych środków unijnych,

9) kierowanie podległym sobie pionem i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

10) organizowanie pracy podległym pracownikom oraz ustalanie ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności,

11) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywanie czynności i zadań dodatkowych nie objętych ich zakresem obowiązków,

12) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników w ramach wewnętrznej kontroli funkcjonalnej,

13) wyznaczanie zastępstw w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika z innych przyczyn,

14) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 6

Do zakresu działania Kierownika Działu Organizacji i Kadr należy w szczególności:

1) kierowanie podległym sobie pionem i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

2) organizowanie pracy podległym pracownikom oraz ustalanie ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności,

3) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywanie czynności i zadań dodatkowych nie objętych ich zakresem obowiązków,

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników w ramach wewnętrznej kontroli funkcjonalnej,

5) opracowywanie planu finansowo-rzeczowego wydatków w części dotyczącej podległego pionu oraz czuwanie nad terminowym                 i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na jego działania w ciągu roku budżetowego,

6) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych sprawozdań merytorycznych w zakresie wykonywanych zadań,

7) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

8) tworzenie projektów umów, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

9) przygotowywanie projektów informacji przeznaczonych dla środków komunikacji publicznej w zakresie prowadzonej działalności przez podległy pion,

10) rozpatrywanie we współpracy z danym pionem skarg związanych z działalnością Ośrodka, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie, a także przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski,

11) koordynacja i nadzór nad postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach Ośrodka, w zakresie powierzonych mu zadań,

12) wyznaczanie zastępstw w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika wynikającej z innych przyczyn,

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora,

14) zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

§ 7

Do zakresu działania Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych na podstawie upoważnienia Burmistrza, wydanym na wniosek Dyrektora Ośrodka,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych zgodnie            z upoważnieniem Burmistrza, wydanym na wniosek Dyrektora Ośrodka,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z upoważnieniem Burmistrza, wydanym na wniosek Dyrektora Ośrodka,

4) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z upoważnieniem Dyrektora Ośrodka,

5) koordynowanie wszystkich działań dotyczących kontroli zarządczej,

6) kierowanie podległym sobie pionem i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

7) organizowanie pracy podległym pracownikom oraz ustalanie ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności,

8) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywanie czynności i zadań dodatkowych nie objętych ich zakresem obowiązków,

9) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników w ramach wewnętrznej kontroli funkcjonalnej,

10) opracowywanie planu finansowo-rzeczowego wydatków w części dotyczącej podległego pionu oraz czuwanie nad terminowym               i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na jego działania w ciągu roku budżetowego,

11) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych sprawozdań merytorycznych w zakresie wykonywanych zadań,

12) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

13) tworzenie projektów umów, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

14) przygotowywanie projektów informacji przeznaczonych dla środków komunikacji publicznej w zakresie prowadzonej działalności przez podległy pion,

15) rozpatrywanie we współpracy z danym pionem skarg związanych z działalnością Ośrodka, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie, a także przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski,

16) koordynacja i nadzór nad postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach Ośrodka, w zakresie powierzonych mu zadań,

17) wyznaczanie zastępstw w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika wynikającej z innych przyczyn,

18) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 8

Do zakresu działania Kierownika Działu Profilaktyki należy w szczególności:

1) kierowanie podległym sobie pionem i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

2) organizowanie pracy podległym pracownikom oraz ustalanie ich zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności,

3) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywanie czynności i zadań dodatkowych nie objętych ich zakresem obowiązków,

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników w ramach wewnętrznej kontroli funkcjonalnej,

5) opracowywanie planu finansowo-rzeczowego wydatków w części dotyczącej podległego pionu oraz czuwanie nad terminowym                 i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na jego działania w ciągu roku budżetowego,

6) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych sprawozdań merytorycznych w zakresie wykonywanych zadań,

7) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

8) tworzenie projektów umów, dotyczących realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności podległego pionu,

9) przygotowywanie projektów informacji przeznaczonych dla środków komunikacji publicznej w zakresie prowadzonej działalności przez podległy pion,

10) rozpatrywanie we współpracy z danym pionem skarg związanych z działalnością Ośrodka, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie, a także przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski,

11) koordynacja i nadzór nad postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach Ośrodka, w zakresie powierzonych mu zadań,

12) wyznaczanie zastępstw w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika wynikającej z innych przyczyn,

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 9

Do zadań Działu Pracy Socjalnej należy w szczególności:

1) prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów         i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

10) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

11) współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i charytatywnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

12) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, wywiadów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,

13) analizę i ocenę skuteczności stosowanych form pomocy,

14) realizowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (niebieskie karty, prowadzenie grup wsparcia),

15) realizowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny,

16) prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą,

17) prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy i udzielonych świadczeń, opracowywanie informacji i sprawozdań z udzielonych świadczeń pomocy społecznej,

18) proponowanie wysokości zasiłków celowych, okresowych i stałych,

19) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem szkodliwym zjawiskom i patologiom, w tym spraw związanych           z bezdomnością,

20) organizacja pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

21) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, w tym:

a) uzgadnianie miejsc z domami pomocy,

b) zbieranie dokumentacji i przygotowanie projektów decyzji kierujących i odpłatności za pobyt w domu pomocy;

c) gromadzenie informacji o wykorzystaniu miejsc w domach pomocy i środowiskowych domów samopomocy.

22) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem usług opiekuńczych,

23) czuwanie nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną,

24) organizowanie społeczności lokalnej poprzez:

· diagnozę środowiska,

· wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego problemów i potencjału,

· poznawanie ludzi/pozyskiwanie sojuszników,

· tworzenie planu i struktury działania grupy,

· realizacja zaplanowanych działań,

· monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań,

25) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 10

Kierownicy Zespołów w Punktach Terenowych realizują zadania poprzez:

1) organizację i koordynację pracy komórki organizacyjnej w sposób zabezpieczający prawidłowe i terminowe załatwianie zadań,

2) kierowanie podległym sobie Punktem Terenowym i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający wykonywanie zadań wynikających z niniejszego regulaminu,

3) wydawanie szczegółowych poleceń podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem ich obowiązków,

4) zorganizowanie pogrzebu jako zadania własnego Gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5) usprawnianie organizacji, metod i form pracy punktów terenowych,

6) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

7) rozpatrywanie skarg związanych z działalnością Punktu Terenowego, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie,

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski,

9) przygotowywanie projektów informacji dla środków komunikacji publicznej w związku z krytyką prasową i przedkładanie ich Dyrektorowi Ośrodka oraz wykorzystywanie ich do doskonalenia pracy działu,

10) czuwanie nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną,

11) prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy i udzielonych świadczeń, opracowywanie informacji i sprawozdań z udzielonych świadczeń pomocy społecznej,

12) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem usług opiekuńczych,

13) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych ich zakresem obowiązków,

14) wyznaczanie zastępstw w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika z innych przyczyn,

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 11

Do zadań Działu Świadczeń Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznawania zasiłków celowych i specjalnych celowych,

2) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

3) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznawania zasiłków okresowych,

4) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznawania pomocy rzeczowej,

5) prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych usług opiekuńczych,

6) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznawania zasiłków stałych,

7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem posiłków w jadłodajniach oraz spraw związanych z dożywianiem,

8) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach przyznawania pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

9) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

10) prowadzenie spraw związanych z wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowanie projektu decyzji administracyjnej,

11) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,

12) przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprawienia pogrzebu,

13) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy Ośrodka,

14) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, zasiłku celowego ofiarom handlu ludźmi jeśli spełniają warunki określone w art. 53 ust. 1 pkt 15 i art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach,

16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu         z zakładu karnego,

17) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem szkodliwym zjawiskom i patologiom, w tym spraw związanych            z bezdomnością,

18) czuwanie nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną,

19) prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy i udzielonych świadczeń, opracowywanie informacji i sprawozdań z udzielonych świadczeń pomocy społecznej,

20) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie planowanych zadań,

21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 12

Do zadań asystentów rodziny w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich     i umiejętności psychospołecznych,

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi Ośrodka,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r.                           o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

20) sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,

21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 13

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) praca z osobami bezrobotnymi lub zagrożonymi bezrobociem:

- aktywizacja osób bezrobotnych,

- szukanie ofert pracy,

- pozyskiwanie pracodawców,

- badanie predyspozycji zawodowych,

- nabór na kursy szkolenia,

- praca indywidualna z klientem Ośrodka,

- praca grupowa z klientem Ośrodka,

- pisanie CV i dokumentów aplikacyjnych,

- współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny,

2) pozyskiwania pracodawców i instytucji szkoleniowych:

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku i innymi Powiatowymi Urzędami Pracy,

- współpraca z jednostkami szkoleniowymi oraz innymi organizacjami,

3) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo-wartościowa),

4) prowadzenie pozabilansowej ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości, dotyczące programów unijnych, których numery zaczynają się od cyfry 7 oraz 9,

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 14

Do zadań Działu Organizacji i Kadr należy w szczególności:

I. w zakresie spraw organizacyjnych:

1) opracowywanie projektów statutu, regulaminów obowiązujących w Ośrodku oraz inicjowanie rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie,

2) przechowywanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z organizacją Ośrodka,

3) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza związanych z zakresem działania Ośrodka oraz zarządzeń, instrukcji i pism okólnych wydawanych przez Dyrektora Ośrodka,

4) prowadzenie kancelarii i obsługa biurowa Dyrektora Ośrodka i Zastępcy Dyrektora,

5) prowadzenie kancelarii ogólnej i obsługi pocztowej,

6) organizowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków,

7) prowadzenie rejestrów: uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń i Upoważnień Burmistrza dotyczących działalności Ośrodka,

8) prowadzenie rejestrów: zarządzeń, instrukcji i pism okólnych oraz upoważnień Dyrektora Ośrodka,

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora w zakresie organizacji i zarządzania,

10) identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodka, opracowywanie planów szkoleń oraz organizacja szkoleń,

11) realizacja zadań należących do właściwości Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

12) prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z ochroną danych osobowych,

13) planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz konserwacja i naprawy sprzętu w Ośrodku,

14) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo-wartościowa),

15) prowadzenie pozabilansowej ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości, których numery zaczynają się od cyfry 5,

16) prowadzenie prawidłowej gospodarki materiałowej,

17) okresowe komisyjne przeglądy techniczne, zapewnienie przeglądów p.poż., obiektów Ośrodka,

18) opracowywanie przedmiotu zamówienia w sprawach o udzielanie zamówień publicznych z zakresu zaopatrzenia Ośrodka, oraz zapewnienie obsługi biurowej Komisji Przetargowych,

19) opracowywanie zamówienia w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego zwłaszcza w odniesieniu do robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (przy współudziale obsługi prawnej),

20) przygotowanie projektów umów w zakresie powierzonych zadań,

21) nadzór nad realizacją remontów i modernizacji,

22) egzekwowanie od wykonawców obowiązku usunięcia wad fizycznych wykonanych robót w okresie gwarancji i rękojmi,

II. w zakresie spraw pracowniczych;

1) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Ośrodka,

2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z dyscypliną pracy i czuwanie nad pełnym i racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy,

3) bieżąca realizacja przepisów Kodeksu pracy, aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa            i obowiązki pracowników,

4) przygotowywanie dokumentacji dotyczących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych pracowników,

5) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników przy współpracy służb finansowo – księgowych,

6) kierowanie na badania lekarskie osób nowo przyjmowanych do pracy oraz pracowników na badania okresowe i kontrolne,

7) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Ośrodka,

8) sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych zleconych przez Główny Urząd Statystyczny,

9) analizowanie struktury zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb Ośrodka oraz kompetencji i predyspozycji pracowników,

10) przygotowywanie projektów zasad zatrudniania, awansowania i oceny pracowników,

11) prowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy w Ośrodku oraz spraw związanych z organizowaniem naboru na wolne stanowiska pracy,

III. w zakresie spraw BHP:

1) prowadzenie szkoleń wstępnych wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Dotyczy to również wolontariuszy wykonujących prace w Ośrodku,

2) wykonywanie szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych,

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przepisów i zasad bhp,

4) bieżące informowanie Dyrektora Ośrodka o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

5) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bhp pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

6) przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

7) dokonywanie odbioru miejsc pracy wyposażanych w monitory ekranowe,

8) dokonywanie ocen ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą i zapoznanie z tą oceną zatrudnionych pracowników,

9) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn              i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) w przypadku zgłoszeń pracowników o zaistniałych wypadkach w drodze do i z pracy przeprowadzanie dochodzeń i wypisanie karty wypadkowej,

14) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 15

Do zadań Informatyka należy w szczególności:

1) obsługa serwisowa sprzętu komputerowego Ośrodka polegającej w szczególności na:

- usuwaniu usterek działania systemu informatycznego,

- konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

- konfiguracji sprzętu komputerowego,

- instalowaniu oprogramowania,

2) konsultacje w zakresie informatyki,

3) rozbudowa sieci komputerowych,

4) aktualizowanie stron internetowych Ośrodka,

5) archiwizowanie baz danych programów,

6) dokonywanie rozeznania cenowego oraz sporządzenie zamówień na sprzęt komputerowy oraz materiały eksploatacyjne do drukarek,

7) pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 16

Do zadań Zespołu Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1) udzielanie kierownictwu Ośrodka opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2) informowanie Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i Kierowników Działów:

a) o nowych przepisach i zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Ośrodka,

b) o uchybieniach w jego działalności, w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;

3) podejmowanie we właściwych terminach czynności niezbędnych do zabezpieczania interesów majątkowych oraz prawnej ochrony       w celu zapewnienia należytego prowadzenia spraw przed sądami i innymi organami orzekającymi,

4) współdziałanie w zakresie obsługi prawnej z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz orzecznictwa administracyjnego           w sprawach prowadzonych przez te organy,

5) nadzór prawny nad egzekucją należności Ośrodka oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w podejmowaniu wymaganych czynności w zakresie egzekucji oraz umarzania należności,

6) występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

7) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

8) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej.

§ 17

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych, w tym:

a) zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

b) świadczeń opiekuńczych ( zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),

c) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne,

d) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

2) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3) prowadzenie spraw i przygotowanie projektów decyzji dotyczących postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) współpraca z komornikami Sądów Rejonowych i Sądami Okręgowymi w zakresie postępowań dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych,

5) rozliczanie wpłat dłużników alimentacyjnych,

6) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych,

7) współpraca z zarządcami budynków w zakresie przyjmowania wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych,

8) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych,

9) przygotowywanie dokumentacji do wniosku o dotację z budżetu Państwa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatków mieszkaniowych,

11) przedkładanie Dyrektorowi Ośrodka zbiorczych informacji o rozmiarach potrzeb z zakresu w/w świadczeń,

12) czuwanie nad terminowym i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne,

13) prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy i udzielonych świadczeń, opracowywanie informacji i sprawozdań z udzielonych świadczeń,

14) sporządzanie sprawozdań realizacji budżetu w zakresie planowanych zadań,

15) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,

16) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 18

Do zadań Zespołu Projektowego EFS należy w szczególności:

1) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,

2) realizacja projektów,

3) zarządzanie realizowanymi projektami,

4) przygotowywanie procedur niezbędnych do pozyskiwania środków i prawidłowego zarządzanie projektami,

5) prowadzenie baz danych niezbędnych do składania wniosków oraz rozliczania projektów,

6) współpraca z instytucjami publicznymi, działającymi na obszarze pomocy społecznej oraz innymi podmiotami w celu realizacji projektów, w tym podejmowanie działań niezbędnych do podpisywania umów partnerskich,

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub w czasie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

§ 19

Do zadań Działu Profilaktyki należy w szczególności:

1) pobudzanie społecznej aktywności do inspirowania działań w zakresie zapobiegania, rozwiązywania i profilaktyki problemów uzależnień,

2) przeprowadzanie diagnozy problemów uzależnień oraz oceny stanu zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie gminy,

3) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących gminnych programów profilaktyki uzależnień wraz z preliminarzem na ich wykonanie, a także koordynacja i realizacja zadań wynikających z tych programów,

4) sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i informacji z wykonania gminnych programów profilaktyki uzależnień w zakresie realizowanych zadań,

5) przeprowadzanie na terenie gminy inicjatyw lokalnych, ogólnopolskich i regionalnych kampanii, akcji i projektów edukacyjnych               w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

6) współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie działalności edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

7) opracowywanie planu finansowo-rzeczowego wydatków w części dotyczącej wykonywanych zadań oraz czuwanie nad terminowym         i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych w ciągu roku budżetowego,

8) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie planowanych zadań,

9) przygotowanie dokumentacji i przedstawienie opinii w sprawach wymagających rozwiązania przez władze gminy lub kierownictwo Ośrodka,

10) opracowywanie zarządzeń, instrukcji i pism okólnych w zakresie profilaktyki uzależnień, a wydawanych przez Dyrektora Ośrodka,

11) przygotowanie projektów umów w zakresie powierzonych zadań,

12) prowadzenie w formie opiekuńczej Placówek Wsparcia Dziennego, których zadania określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego,

13) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością realizowanych zadań i prowadzoną dokumentacją Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, którego zadania szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny dla Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień            i Przemocy w Rodzinie,

14) organizowanie prac oraz nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadania określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy       w Rodzinie,

15) prowadzenie nadzoru nad działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacyjnym i finansowym, której zadania szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

16) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora lub Kierownika Działu Organizacji i Kadr.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

§ 20

Na okres nieobecności pracowników w pracy ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

Pisma wychodzące na zewnątrz Ośrodka podpisują:

a) pisma wysyłane do stron oraz świadków postępowań administracyjnych – Kierownik działu, referent prowadzący sprawę lub inna upoważniona osoba,

b) inne pisma – Dyrektor Ośrodka oraz osoby upoważnione przez Dyrektora.

Godziny urzędowania Ośrodka określa w regulaminie pracy Dyrektor Ośrodka.

 

 

Zarządzenie Nr 3/14
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia  2 stycznia 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czerwionce-Leszczynach


    Na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/183/11 Rady Miejskiej  w Czerwione-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2011r. (t.j. Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 4 stycznia 2013r. poz. 87),
zarządzam, co następuje:


§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 40/12 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej   w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1.  W rozdziale II Organizacja Ośrodka:

1)   § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:    

4. Do pionu podległego Dyrektorowi należą:

1)  Zastępca Dyrektora,
2) Główny Księgowy,
3) Kierownik Działu Organizacji i Kadr,
4) Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,
5) Kierownik Działu Profilaktyki,
6) Zespoły Projektowe EFS (ZP),
7) Zespół Obsługi Prawnej (usługa),
8) Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej (ZOSL),
9) Zespół Przeciwdziałania Przemocy (ZPP)

2)   § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Do pionu podległego Zastępcy Dyrektora należą:

1) Dział Pracy Socjalnej (DPS):
-  Punkt Terenowy Nr 1 w dzielnicy Czerwionka
kierownik zespołu,
pracownicy socjalni.
-  Punkt Terenowy Nr 2 w dzielnicy Leszczyny
kierownik zespołu,
pracownicy socjalni.
2) Dział Świadczeń Pomocy Społecznej (DŚPS):
-  pracownicy administracyjni,
-  pracownik socjalny.
3) Wspieranie Rodziny (WP):
-  asystenci rodziny.
4) Doradca Zawodowy (DZ)
Zespół Przeciwdziałania Przemocy (ZPP),
w zakresie pracy socjalnej i rodzinnych wywiadów środowiskowych,
5) Zespoły Projektowy EFS (ZP),
w zakresie pracy socjalnej i rodzinnych wywiadów środowiskowych,
6) Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej (ZOSL),
w zakresie pracy socjalnej i rodzinnych wywiadów środowiskowych,

3)   § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Do pionu podległego Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych należą:
1) Świadczenia Rodzinne (ŚR),
2) Fundusz Alimentacyjny (FA),
3) Dodatki Mieszkaniowe (DM),
4) Stypendia i Zasiłki Szkolne (SiZS)
5) Dodatki energetyczne (DE)

 4)  § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Do pionu podległego Kierownikowi Działu Profilaktyki należą:
1) Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka (PWD):
kierownik,
wychowawcy,
obsługa.
2) Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny (PWD):
kierownik,
wychowawcy,  
obsługa.
3) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie (PK) - umowy-zlecenia,
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),
5) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (GZI),
6) Zespół Przeciwdziałania Przemocy (ZPP),
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. W rozdziale III Zakres działania i kompetencji osób pełniących kierownicze stanowiska oraz komórek organizacyjnych Ośrodka:

1)     w  § 3 dodaje się pkt 12a o następującym brzmieniu:    

“12a) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków energetycznych,”

2)     w  § 7 dodaje się pkt 4a o następującym brzmieniu:    

“4a) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu dodatków energetycznych,”

3)     w  § 9 skreśla się pkt 14

4)     dodaje się § 10a o następującym brzmieniu:

         “Zespół Przeciwdziałania Przemocy realizuje działania poprzez:
1) realizację procedury "Niebieskiej Karty" w ramach Grup Roboczych,
2) diagnoza i podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań interwencyjno-edukacyjnych w rodzinach z problemem przemocy w rodzinie,
4) planowanie działań pomocowych: psychologicznych, prawnych, monitorujących,
5) udzielanie informacji o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania różnych form pomocy,
6) pracę socjalną na rzecz rodzin przy użyciu metody: indywidualnego przypadku, pracy z grupą i ze społecznością,
7) konsultacje i poradnictwo indywidualne,
oraz
pozostałe zadania przypisane do zadań Działu Pracy Socjalnej“


5)     w  § 17 dodaje się pkt 10a o następującym brzmieniu:    

“10a) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji w sprawach przyznawania dodatków energetycznych,”

                                                                                                               § 2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/12 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach otrzymuje nowe brzmienie, jak  w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                                                                                                               § 3

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.


                                                                                                               § 4


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacji i Kadr.


                                                                                                               § 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do pobrania:   schemat_OPS.pdf

Redakcja strony: RegulaminRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:28:41
  • Aktualizacja publikacji:Chyła Hanna2014-04-28 11:36:00
  • Wytworzenie publikacji:Chyła Hanna2014-04-28 11:35:53
  • Zatwierdzenie informacji:Chyła Hanna2014-04-28 11:35:53
Drukuj Liczba odwiedzin: 1047