Statut

Załącznik do Uchwały Nr XVII/183/11

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką

organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Czerwionce-Leszczynach.

3. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów

prawa, a w szczególności w oparciu o:

1) przepisów o samorządzie gminnym,

2) przepisów o finansach publicznych,

3) przepisów o pomocy społecznej,

4) przepisów o świadczeniach rodzinnych,

5) przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

6) przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) przepisów o dodatkach mieszkaniowych,

8) przepisów o systemie oświaty,

9) przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

10) przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

11) przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

12) przepisów o postępowaniu administracyjnym.

§ 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych Gminy i Miasta sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.

Cel i zakres działania Ośrodka

§ 4. 1. Celami działalności Ośrodka są:

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) doprowadzanie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

3) pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny.

3. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują:

1) zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę, w tym zadania o charakterze obowiązkowym,

2) zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie przez administrację rządową,

3) koordynowanie działań pomocy społecznej w Gminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny,

4) zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej, obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego),

5) zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

7) zadania własne gminy wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

8) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

9) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

10) prowadzenie postępowań w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych,

11) prowadzenie postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata dodatków.

§ 6. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz rozbudowę innej niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

4) świadczenie usług przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

6) podejmowanie inncyh zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, w szczrgólności organizowanie społeczności lokalnej poprzez:

- diagnozę środowiska,

- wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego problemów i potencjału,

- poznwanie ludzi/pozyskiwanie sojuszników,

 - tworzenie planu i struktury działania grupy,

- realizacja zaplanowanych działań,

- monitorowanie i ocena efektywności podejmowanych działań.

2. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy działającymi na terenie gminy i miasta. organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 7. 1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, który odpowiada za całokształt jego działalności, dobór pracowników oraz powierzone mienie.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy i Miasta.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

4. Dyrektor Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

5. Dyrektor Ośrodka, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, umocowany jest do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz innych sprawach należących do zadań Ośrodka. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Burmistrz może udzielić upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych innym osobom,

6. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

7. Dyrektor Ośrodka w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku budżetowego składa Radzie Miejskiej corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka przy pomocy: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników / koordynatorów komórek organizacyjnych.

2. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności, w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

3. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

4. Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 9. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

§ 10. Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Ośrodka na podstawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 12. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13. Działalność Ośrodka jest finansowana:

1) ze środków samorządowych budżetu Gminy i Miasta,

2) z dotacji z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Statut nadaje Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach w formie uchwały.

2. Zmian postanowień Statutu wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:28:27
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2015-11-02 15:25:51
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2015-11-02 15:25:47
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2015-11-02 15:25:47
Drukuj Liczba odwiedzin: 1179