Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skrót: PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.

 • ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

godziny urzędowania:

 • biura - 7:00 - 15:00
 • kasa:
 • poniedziałek: 8:00 - 14:45
 • wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 • obsługa obiektów i usuwanie awarii - całodobowo

telefony:

 • 0-32 431 81 80, 431 10 87, 431 14 57,
 • fax: 0-32 4318200

zgłaszanie awarii:

 • do godz. 15:00
 • tel. 0-32 43 18 180, 43 110 87, 43 114 57 - wew. 43
 • po godz. 15:00
 • tel. 0-32 43 18 180, 43 110 87, 43 114 57 - wew. 44
 • tel. kom. 0602 786 043

Sprawy do załatwienia można zgłaszać osobiście, pisemnie (również faksem i mail-em) lub telefonicznie.

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki: Bogusław Kurdek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach. Założycielem spółki jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Podstawy działalności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czerwionce-Leszczynach działa w oparciu o:

 • Zezwolenie wydane Decyzją Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny nr GK 7033/19/2002 z dnia 04.11.2002r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Zezwolenie wydane Decyzją Burmistrza Miasta Orzesze nr KM-7030/A/2/2003 z dnia 10 stycznia 2003 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą nr XLIII/373/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r. Nr 43, poz. 1218).
 • Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).
 • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000. Nr 94, poz 1037 z późn. zm.).
 • Umowę Spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • Transport drogowy towarów,
 • Transport rurociągowy pozostałych towarów,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • Działalność w zakresie architektury,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne.

Organami spółki są:

 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd stoi na czele spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest zarazem dyrektorem spółki, który kieruje całą działalnością przedsiębiorstwa przy pomocy zastępcy dyrektora ds. technicznych i głównego księgowego. Prezes Zarządu - dyrektor spółki zarządza całokształtem działalności przedsiębiorstwa jednoosobowo. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółowa struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz kompetencje i zakresy obowiązków poszczególnych członków kierownictwa opisane są w Regulaminie organizacyjnym.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech wybiera Zgromadzenie Wspólników, a pozostałych dwóch - pracownicy spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący – Piotr Zniszczoł
 • Z-ca Przewodniczącego – Irena Woźnica
 • Sekretarz – Sławomir Madej
 • Członek – Jan Dytko
 • Członek – Marek Kubasa

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki, we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,
 • coroczna ocena sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu w ramach umowy o pracę.
 • rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami,
 • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów spółki jednolitego tekstu umowy spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w §29 ust. 3,
 • wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań (czynności zawodowych) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec spółki.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań z ich działalności a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 • decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 • emisja obligacji,
 • tworzenie funduszy celowych (fundusz nagród i inne),
 • decydowanie o przeznaczeniu funduszu rezerwowego oraz innych funduszy spółki,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości,
 • określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, według zasad regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 • zmiana umowy spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie spółki,
 • zbycie środka trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych 30 000 euro,
 • inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników niniejszą umową lub w kodeksie spółek handlowych.

Redakcja strony: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:33:53
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2017-05-09 08:38:32
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2017-05-09 08:38:30
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2017-05-09 08:38:30
Drukuj Liczba odwiedzin: 2386