Przedszkole Nr 10

  • ul. Jana Pawła II 18,
  • 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • (32) 431 20 40
  • www.przedszkoletuwima.edupage.org
  • dyrektor: mgr Gabriela Grochla

Przedszkole nr 10 jest przedszkolem publicznym, którego organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców.

Działalnością przedszkola kieruje dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji dyrektor przedszkola przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  • przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie:
  • kierowania dzieci wymagających pomocy psychologicznej i pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rady pedagogicznej,
  • organizowania zajęć w grupach dyspanseryjnych i korekcyjno-wyrównawczych wg zaleceń psychologa,
  • prowadzenia przez nauczyciela właściwej dokumentacji pracy dyspanseryjnej i korekcyjno-wyrównawczej,
  • organizowania spotkań rodziców i nauczycieli z psychologiem i logopedą,
  • współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci wymagających działań korekcyjno-wyrównawczych,
  • przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
  • indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
  • prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza,
  • kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków wobec dzieci niepełnosprawnych,
  • tworzenie możliwości nauczania indywidualnego,
  • przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie świadomości narodowej, tradycji rodzinnej, regionalnej i społeczno-kulturowej; umożliwia również prowadzenie nauki religii oraz korzystanie z niej lub nie, zgodnie z życzeniami rodziców.

Przedszkole nr 10 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

  • Statut Przedszkola nr 10,
  • regulaminy wewnętrzne:
  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin przedszkola.

Placówka prowadzi rejestry zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt w Oświatowych Jednostkach Organizacyjnych Gmin opracowanym na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr zamówień publicznych prowadzony jest przez dyrektora przedszkola i intendentkę - dostępny w gabinecie dyrektora codziennie w godzinach pracy przedszkola. Zasady udostępniania danych są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Dane udostępnia dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności wicedyrektor przedszkola w godzinach urzędowania placówki.

 

Redakcja strony: Przedszkole Nr 10Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:37:22
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:47:51
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:47:49
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 09:47:49
Drukuj Liczba odwiedzin: 1531