Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

  • ul. Wolności 11,
  • 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • (032) 431 24 65

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 7.30 do 17.00
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30
  • dyrektor: mgr Barbara Pifczyk - Suchy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, realizującą zadania administracyjno-finansowe i gospodarcze wobec placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz zadania zlecone gminie w drodze umów przez kuratora oświaty. Działalność Zespołu jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta.

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy:

  • prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • kontrola realizacji planów finansowych,
  • ewidencja zaangażowania środków,
  • obsługa kasowa i bankowa,
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS, ZUS, US,
  • kompleksowa obsługa płacowa dla pracowników placówek oświatowych,
  • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • rozliczanie inwentaryzacji,
  • opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
  • opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
  • rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.

Redakcja strony: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny SzkółRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 11:35:15
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 08:36:24
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 08:36:22
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 08:36:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 1184